Kategoria: Zagadnienia świadomości

ANALIZA PRAWIDŁOWYCH STRUKTUR

Neurofizjologia, analizująca prawidłowe struktury i funkcje, dostarcza wiadomości jedynie na temat „teatru wydarzeń”, ale niewiele mówi o samym wydarzeniu, o któ­rym można niekiedy dowiedzieć się więcej z neuropato- logii, a więc w warunkach, kiedy — mówiąc alegorycz­nie — teatr sypie się w gruzy, a spektakl przenosi się w całkiem inną scenerię, doraźnie i prowizorycznie skleconą. W sytuacjach chorobowych, czyli w warunkach naturalne­go eksperymentu, okazało się, że półkule mózgu — gdy idzie o problem świadomości — nie są półkulami symetry­cznymi. Lewa półkula u ludzi praworęcznych dominuje w zakresie funkcji ideacyjno-symbolicznych i zawiaduje systemem mowy, przez co bardziej kwalifikuje się na sie­dlisko świadomości niż półkula prawa. Z tego właśnie po­wodu lewą półkulę nazywano „mózgiem mózgu”.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

MIMO ROZLEGŁYCH BADAŃ

Pomimo rozległych badań na wszystkich poziomach ośrodkowego układu nerwowego, pomimo odkrycia wielu energetycznych relacji w warunkach zdrowia i choroby mechanizm świadomości nie został wyjaśniony. Neurofi­zjologiczny wgląd w mechanizmy mózgowe okazał się pry­mitywny i niewystarczający; nie byliśmy więc w stanie wypracować żadnej sensownej hipotezy dotyczącej tego, jak wygląda synapsa — styk między zjawiskiem biologicz­nym a psychicznym. Nadal istniały poważne luki w poj­mowaniu tego, jak impulsy nerwowe przekształcają się we wrażenie, czyli jak energia nerwowa — jakość fizyczno- -biologiczna — zamienia się w energię psychiczną. W osta­teczności niczym nie można było wypełnić ogromnej pustki między mózgiem a umysłem rozświetlonym świadomością.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

W DALSZEJ DYSKUSJI

Z dalszej dyskusji nad wzajemnymi związkami między mózgiem a świadomością wyłączono fakty z dziedziny neuropatologii ogniskowej, niezależnie od tego, czy powstały w naturalnych warunkach chorobowych, czy też „zeszły” z warsztatu eksperymentatora jako przykłady tzw. patolo­gicznej neurofizjologii. Decyzję wyłączenia sporego mate­riału klinicznego i doświadczalnego motywuje się stwier­dzeniem, że każde uszkodzenie spowodowane procesem chorobowym czy też okaleczeniem dokonanym w trakcie eksperymentu tak zasadniczo zmienia strukturę i funkcję, że w efekcie otrzymuje się nowy i bardziej złożony obraz zachowania mózgu. Mózg po chorobie czy po doświadcze­niu przedstawia jeszcze trudniejszy do poznania obiekt niż mózg przed chorobą czy przed doświadczeniem.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

ZMIANY CHOROBOWE

Neurofizjologia mózgu pozbawionego np. płata czołowego wcale nie uprościła się ani nie pomniejszyła o neurofizjologię płatów czołowych, ale powstała neuropatologia całkiem nowego narządu, do której trzeba dołożyć dodatkowe skompliko­wanie wywołane usunięciem płata czołowego. Im głębsze są zmiany chorobowe, im większą dezintegrację wprowadzi­ło doświadczenie, tym sytuacja staje się trudniejsza do in­terpretacji. Przejście od zdrowia do choroby i ewentualny powrót od choroby do zdrowia wymaga uruchomienia no­wych mechanizmów substytucji i kompensacji, które nie funkcjonują w warunkach prawidłowych. Nic tu więc nie zyskuje się na przejrzystości; odnosi się pyrrusowe zwy­cięstwa, gdyż po doświadczeniu człowiek odsunięty zostaje jeszcze dalej od prawdy niż przed jego wykonaniem.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂