Kategoria: Zagadnienia świadomości

WIELOKROTNE OBSERWACJE

Z te­go samego względu pominięto wyniki uzyskane z tzw. roz­szczepionym mózgowiem (split brain). Dwa sztuczne jedno- półkulowe mózgi kryją w sobie o wiele więcej zagadek niż jeden naturalny mózg dwupółkulowy. Pomimo oczy­wistości tego stwierdzenia praktyka lekarska świadczy o    czymś zgoła przeciwnym. Wielokrotnie bowiem obser­wujemy zbyt łatwe i bezkrytyczne przenoszenie wyników doświadczalnych na warunki ludzkie oraz błędne i niepra­womocne wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznych. Nie znane dotąd, bo niemożliwe do określenia, s;ą progi czynnościowej wydolności mózgu. Niekiedy mała neurochi­rurgiczna interwencja zakłóca świadomość, innym razem znowu zdarza się, że dla skorygowania ułomności natury usuwane są pokaźne objętości i rozległe obszary mózgu, a mimo to okaleczony narząd nie traci zdolności wyrów­nania ubytku, tak że świadomość może funkcjonować.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

ODWIECZNEGO SPORU O CIAŁO I DUSZĘ CIĄG DALSZY, CZYLI O DUALIZMIE MEDYCZNYM

Ilekroć klinika neuropsychiatryczna znajduje się w opresjach naukowych, doznaje wsparcia od neurofizjologii, swojego naturalnego sprzymierzeńca. Neurofizjologia speł­nia tu rolę teoretycznego zaplecza, bazy ideologicznej dla działalności klinicznej. Niestety, w przypadku świadomości sama neurofizjologia wielokrotnie zapędziła się w ślepy zaułek. I chociaż w dziedzinie procesów świadomościowych neurofizjologia posiada na swoim koncie wiele cennych osiągnięć, to jednak — pomimo uwzględnienia ich cało­kształtu — nie zdobyto pewnych podstaw do zrozumienia zjawiska świadomości, a w konsekwencji do zbudowania jakiejkolwiek hipotezy roboczej przydatnej do zabiegów reanimacyjnych.Zasadnicza niewydolność klasycznej neurofizjologii w rozwiązywaniu problemów świadomości ma swe źródło w uwikłaniach filozoficzno-metodologicznych.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

ZAGADKOWA ATRAKCYJNOŚĆ

Wszyscy przed­stawiciele neurofizjologii, którzy wypowiadali się w spra­wach świadomości w sposób wiążący i ważący — jak Sir J. Eccles, Sir E. Adrian i Sir Ch. Sherrington, książęta nauki, nie krwi — stali na stanowisku dualistycznym, psy­chofizycznym. Apter (3), dołączając do grona cytowanych dualislów jeszcze nazwiska Sir Wilfred le Gros Clarka (neuroanatoma) i Sir Russel Braina (neurologa), wtrąca nawiasowo pełne dowcipu zdanie: „Gdyby stopnie szla­checkie protagonistów były czynnikiem decydującym, za­gadnienie to [ma się rozumieć: świadomości — J. T.] by­łoby już dawno rozstrzygnięte”.Niestety, bariery tradycyjnego myślenia wydają się nie do przezwyciężenia. Obalenie dualistycznego schematu my­ślowego, a równocześnie wyłamanie się spod przemożnego wpływu autorytetów — wymagałoby ogromnej odwagi cy­wilnej i jeszcze większej rzetelnej wiedzy.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

PRZEWAŻAJĄCA WIĘKSZOŚĆ

Wszak w prze­ważającej większości wyżej wspomniani badacze byli lau­reatami Nagrody Nobla. Dla wszystkich rzeczywistość roz­grywała się na dwóch niezależnych od siebie i nieprzeni- kających się wzajemnie płaszczyznach: fizycznej i psychi­cznej. Prawie wszyscy utrzymywali, iż między psyche a physis istnieje przepaść, której nie można przebyć i pojąć przy pomocy środków naukowych. Powstała sytuacja nie­łatwa. Lekarze reanimatorzy, działający na styku psyche — physis i poszukujący usilnie wzajemnych psychofizycz­nych związków, czyli przyczółków dla swej praktyki le­karskiej, stanęli przed teoretyczną pustką, która zionie pe­symizmem i beznadzieją. Ileż autentycznego smutku i szczerego przyznania się do własnej bezsilności kryje się w testamencie 95-letniego Sherringtona, którego jasna świadomość o tajemniczo ciemnej świadomości nie opusz­czała do końca.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂